ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

台南訂場價目表

查詢熱線 :2137 2024

球會名稱 平日(RMB) 假日(RMB) 備註
嘉南高爾夫俱樂部(18洞)
Chianan Golf Club
 600 710
南寶高爾夫俱樂部(27洞)
NanPao Golf & Country Club
550 650
南一高爾夫俱樂部(18洞)
Nan Ying Golf Country Club
770 880 比賽場地
台南高爾夫俱樂部(18洞)
Tainan Golf & Country Club
590 680

 

備註:

  1. 打球價格已包括18洞果嶺費+球童&球車(共用)
  2. 不足四人或需要補球車球童差額

臺灣南寶1 臺灣南寶6 臺灣南寶5 臺灣南寶4 臺灣南寶3