ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

練波有罪──球例第七條

呢度唔係話去練習場「齋Fing」都唔俾,而係話比賽0既時候諗住臨急抱佛腳練多兩野就要小心0的0勒,因為根據呢條球例,0係比賽期間,「球場」上好大程度上係唔俾再做乜野練波行為。呢度0既「球場」就係指用0黎比賽場地0既每忽地方,若然係賽會根據球例三十三(2)c而劃開一忽地方俾你練習或者熱身就當然唔算犯例啦。

球例第七條有兩條附例,睇睇:

球例七(1)「比賽前後」

呢條附例係監管賽日或者比賽期間(二至四日不等)球員0係「球場」上面可以練習0既限度,比洞(Match Play)同比桿(Stroke Play)唔同架。

(a)比洞賽
比洞賽比較寬鬆,比賽當日賽前球員都仲可以係個「球場」上面練習。

(b)比桿賽
比桿賽就嚴好多,球員0係比賽當日係唔可以0係個「球場」度練習,包括測試果嶺。呢個限制亦適用於加洞賽(Play off)。記憶中就好似有個PGA球員打完場波,以為已經冇機會贏,就走左去Fing兩野(執執個swing?)定係putt兩野,點知帶頭個位阿哥大失水準,最後打到同佢平手,本來應該要打加洞賽,但因為佢犯左呢條天條,即係加洞賽前違規「練習」,於是就咁打左柴(Disqualify),真係都幾戇居。

但係咪賽前完全唔俾練習呢?咁又唔係絕對,因為呢條附例特別容許開波前0係第一個發球台度putt?或者chip?都唔算犯例0既。

球例七(2)「比賽期間」

上一條附例講賽前或者賽期當中唔可以0係「球場」上面練習,呢條附例就講0係比賽中每個洞或者洞與洞之間,球員都係唔可以進行「練習」。但係要攪清楚,呢度講0既練習,係將個波打出去至算,0的人(甚至職業球員)埋位打個波前習慣Fing幾野試棍果0的係唔算0既。

好0勒,或者你會見過有0的人打完個洞之後0係個果嶺上面試putt,又或者0係下一個發球台前等開波果陣chip番兩野,點解又唔使罰呢?因為兩種情形都係呢條附例特別容許0既,所以就唔使罰。但係要留意就係賽會有權禁止球員0係剛剛打完個洞0既果嶺上面進行練習,所以最好就係先攪清楚,唔係就最好去到下一個發球台至好試。而即使你去到下一個發球台,你都祇可以係發球台左近chip?或者putt?,但就唔可以0係障礙(Hazard)好似沙坑、水障裡頭試,否則都係構成違規練習,比洞賽就輸洞,比桿賽就罰兩棍,雖然不至於上面七(1)b要打柴咁大單,不過就都夠冇癮啦。

點至算違規練習?舉個具體0的0既例0黎講,好似滘西南場第十洞,如果你開波「士奶」左過右邊,你好多時會發覺有練習場0既波0係度,若然你正在打緊比賽,你就千祈唔手痕痕將佢打番過去練習場0勒,因為咁就係違規練習,要罰兩棍架。

無名