ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

高雄訂場價目表

查詢熱線 :2137 2024

球會名稱 平日(RMB) 假日(RMB) 備註
大崗山高爾夫俱樂部(18洞)
Takangshan Golf Club
770 840 比賽場地-有夜間照明
高雄高爾夫俱樂部(18洞)
Kaohsiung Golf Club
740 880 近市區.趕飛機用
信誼高爾夫俱樂部(18洞)
Hsin Yi Golf Club
730 830 近市區.趕飛機用
山湖觀高爾夫俱樂部(27洞)
Sunwood Lake Golf Club
640 790 屬會員球場

 

備註:

  1. 打球價格已包括18洞果嶺費+球童&球車(共用)
  2. 不足四人或需要補球車球童差額

高雄3天2夜套餐

大崗山球場2 大崗山球場3 大崗山球場4 大崗山球場5 大崗山球場6