ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

招集觀塘Greenlive波友

Posted In: Golf Forum


  • 參與者
   jack__wu on #23575

   呢度唔知有冇觀塘Greenlive波友呢? 而家逢星期二晚三個member可免費打室內十八洞。我本身冇Greenlive 朋友。 呢度唔知有冇觀塘Greenlive member有興趣一齊打呢。我本身一百波到。最好每次三個啦。咁晚上六點半打到十一就打完啦。有興趣pm我一齊去 ^^


  • 參與者
   aklfung on #65177

   Hi Jack,

   我係Greenlive member呀!你几時得間一齊玩吓啦。我电話63836326 Andy

抱歉,回覆主題必需先登入。